Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat.

Algemene voorwaarden

Voorwaarde 1

Behoudens aansluitende overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebruikelijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

 

Voorwaarde 2

CSL Personalised Stuff behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van CSL Personalised Stuff).

 

Voorwaarde 3

Herroepingsrecht:
De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming stelt dat:
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Echter, bij bederfbare en gepersonaliseerde producten is de onderstaande wetgeving van toepassing:
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

 

Voorwaarde 4

Al onze facturen zijn contant of op voorhand betaalbaar tenzij anders aangegeven op de voorzijde van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag, een schadevergoeding van 25 euro aangerekend worden. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

 

Voorwaarde 5

De geleverde goederen blijven eigendom van CSL Personalised Stuff tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

 

Voorwaarde 7

Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de 5 werkdagen na facturatiedatum, en dienen te gebeuren per aangetekende brief. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

Voorwaarde 8

Elk betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen behoren.
De administratieve zetel van CSL Personalised Stuff is gelegen te Populierenlaan 32, 2840 Terhagen (Rumst) België.

 

Voorwaarde 9

De adresgegevens van de klant worden in een bestand opgenomen. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht zijn gegevens in te zien en te verbeteren.

 

Voorwaarde 10

Alle commerciële mailings via e-mail worden verzonden onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de klant. De klant verbindt zich ertoe om enkel e-mail adressen aan te leveren die behoren tot het eigen bestaande klantenbestand.

 

Voorwaarde 11

In geval dat CSL Personalised Stuff een digitaal voorontwerp ter controle heeft toegestuurd naar de klant (bij bijvoorbeeld textiel bestellingen) en de klant heeft hierop een akkoord voor productie gegeven, dan kan CSL Personalised Stuff niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor schrijf- of andere fouten die in het goedgekeurde voorontwerp reeds aanwezig waren.

 

Voorwaarde 12

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Verpakking & Verzending

Voorwaarde 1

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Voorwaarde 2

Leveringstermijnen worden met de klant afgesproken. Het leveren van goederen of van diensten op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot annulatie of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.
Eenmaal het pakket overgedragen is aan de pakjesdienst hebben wij geen controle meer over de levertermijn.

 

Voorwaarde 3

De leveringskosten vallen ten laste van de koper en zullen ook steeds meegedeeld worden per offerte of in een later stadium per bestelbon.

 

Voorwaarde 4

De ingebruikname van de geleverde pakketten geldt als de definitieve aanvaarding ervan.

 

Voorwaarde 5

De koper aanvaardt de verpakking der geleverde goederen voor zijn rekening, en kan de verkoper niet verplichten tot terugname of welke andere behandeling of vergoeding dan ook.

 

Voorwaarde 6

Bij het opgeven van een foutief leveradres door de klant, waarna het pakket na verzending terug bij CSL Personalised Stuff aankomt, worden extra verzendkosten aangerekend voor het opnieuw verzenden van het pakket.

 

Grafische ontwerpen

Voorwaarde 1

Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma's, enz. welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden.
Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.

 

Voorwaarde 2

Zetwerk, clichés, flans, kapvormen, ontwerpen,tekeningen, foto's, films, computerbestanden, software programma's, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.
Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers, blijft het risico voor de problemen ten laste van de opdrachtgever. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen leiden tot verlenging van de leveringstermijnen en tot eventuele aantekening van bijkomende kosten.

 

Voorwaarde 3

Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden, zetsels, kapvormen, clichés, flans, ontwerpen, tekeningen. Foto's, films, magnetische banden, diskettes, programma's, enz. te bewaren.

 

Voorwaarde 4

De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van voorraad. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van producten, gewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke. Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:
a) een speling van maximum 10 % meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, aantal bedrukkingen per product, ... Eventuele meerexemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend;
b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, aanblik, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan;
c) bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan, vb: jassen, full color bedrukking, e.d.
d) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

 

[TR]to top